logo

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostaw

WIDAR - producent zabudów

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze ogólne warunki umów dostawy stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego i mają zastosowanie począwszy
  od 20.09.2021 r do wszystkich umów dostawy towarów zawieranych przez WIDAR Sp. z o. o jako Producenta Zabudów.
 2. Użyte w dalszej części niniejszych ogólnych warunków umów dostawy określenia oznaczają:
  a) Odbiorca – podmiot będący drugą stroną umowy dostawy (kontrahent WIDAR Sp. z o. o);
  b) OWU – niniejsze „Ogólne warunki umów dostawy dokonywanej przez WIDAR Sp. z o.o. z siedzibą w Żórawinie”;
  c) Dokumentacja Techniczna – wszelkie rysunki, projekty, dokumentacja techniczna oraz parametry przekazane przez Odbiorcę, na podstawie
  których Producent wytworzy Towar objęty Umową;
  d) Producent – WIDAR Sp. z o.o. z siedzibą w Żórawinie;
  e) Strony – Producent i Odbiorca;
  f) Towar – towary i wyroby produkowane i sprzedawane lub dostarczane przez WIDAR Sp. z o.o. w ramach umowy z Odbiorcą, lub na podstawie
  zamówienia Odbiorcy;
  g) Umowa – umowa dostawy zawarta pomiędzy Stronami poprzez przyjęcie i potwierdzenie przez Producenta zamówienia złożonego przez
  Odbiorcę, w szczególności na zasadach określonych w OWU,
  h) Cennik – zestawienie cen za określone rodzaje zabudów oraz produkty i usługi.
 3. OWU podane są do wiadomości i akceptacji Odbiorcy na stronie internetowej Producenta www.widar.com w formie umożliwiającej ich pobranie i
  odtwarzanie przez Odbiorcę. Za skuteczne przekazanie niniejszych OWU Odbiorcy uważane będzie również poinformowanie Odbiorcy o
  dostępności OWU na ww. stronie internetowej Producenta.
 4. OWU są przekazywane Odbiorcy jako integralna część oferty lub cennika Producenta, oraz stanowią załączniki do umów stosowanych przez
  Producenta.
 5. Wszelkiego rodzaju cenniki, katalogi specyfikacje techniczne i materiały marketingowe mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty
  Producenta w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 6. Niniejsze OWU mają zastosowanie do wszelkich kwestii, które nie zostały przez Strony uregulowane w odrębnym pisemnym porozumieniu.
 7. Jeżeli treść OWU wymaga zachowania formy pisemnej, formę tę uznaje się za dochowaną również poprzez złożenie oświadczenia w formie
  elektronicznej.

II. Zawarcie umowy

 1. Umowa zostaje zawarta w momencie akceptacji i odesłania zwrotnego, pisemnego potwierdzenia przez Odbiorcę zamówienia, które stanowi
  potwierdzenie zamówienia przygotowanego przez Producenta.
 2. Zamówienie i Potwierdzenie Zamówienia mogą zostać złożone wyłącznie pisemnie. Inna forma składania oświadczeń jest nieważna.
 3. Jeżeli w ofercie lub innej informacji handlowej Producenta nie wskazano wyraźnie inaczej, nie stanowi ona oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 4. Jeśli z przyczyn niezależnych od Producenta takich jak: brak zapłaty za dostarczone produkty, znaczny wzrost cen surowców i kosztów pracy
  Producent nie będzie mógł wykonać Umowy lub Zamówienia w całości lub w części, przysługiwać mu będzie prawo odstąpienia od niej w całości
  lub w części. Prawo takie przysługuje do umówionego przez Strony dnia dostawy/odbioru Towaru. Producent nie ponosi odpowiedzialności za
  ewentualną powstałą przez to szkodę Odbiorcy oraz/lub partnerów handlowych czy kontrahentów Odbiorcy. Odstąpienie przez Producenta od
  Umowy nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec niego.

III. Cena

 1. Podane ceny są cenami netto i powiększone zostaną o podatek od towarów i usług wg stawek obowiązujących w chwili wystawienia faktury VAT.
 2. Oferta handlowa jest ważna 7 dni od momentu jej przygotowania.
 3. Cena zawiera instalację elektryczną nadwozia z wyprowadzeniem przewodów do podłączenia. Producent nie podłącza instalacji. Instalację podłącza odbiorca we własnym zakresie, oraz na własny koszt i odpowiedzialność.
 4. Niezależne ogrzewanie WEBASTO ze sterowaniem manualnym – potencjometrem. Pilot zdalnego sterowania oraz sterowanie elektroniczne oferowane są za dodatkową opłata.
 5. Cena za dostarczany Towar będzie określona każdorazowo w Potwierdzeniu Zamówienia.
 6. Odbiorca zobowiązuje się zapłacić cenę w terminie wskazanym w Potwierdzeniu Zamówienia, a jeśli termin nie został tam określony, w terminie wskazanym w wystawionej przez Producenta fakturze VAT. Producent ma prawo wystawić fakturę VAT w dniu przygotowania Towaru do odbioru lub wysyłki.
 7. Płatność uważa się za dokonaną w chwili wpływu środków na rachunek bankowy Producenta.
 8. W sytuacji, gdy po zawarciu Umowy wystąpią okoliczności uzasadniające podwyższenie ceny Towaru, tj. wzrost elementów kosztotwórczych, Producent ma prawo do proporcjonalnego, jednostronnego podwyższenia ceny Towaru wskazując przyczynę podwyżki (cennik kosztotwórczy). Podwyżka nie może być wyższa niż faktyczny wzrost czynników kosztotwórczych. Za czynniki kosztotwórcze uważa się:
  a) Ceny surowców;
  b) Koszty produkcji takie jak ceny energii energii, gazu, wody, ścieków i płacy minimalnej.
 9. Podwyżka, o której mowa w punkcie 8 musi być uzasadniona i obustronnie zaakceptowana. W sytuacji, gdy Odbiorca nie zaakceptuje uzasadnionej podwyżki, Producent może odstąpić od wykonania umowy w trybie natychmiastowym.
 10. Za wydanie homologacji oraz innych certyfikatów, pobierane są opłaty według stawek i cen przyjętych przez Producenta, o których Odbiorca zostanie poinformowany w ofercie.
 11. Za montaż urządzeń i akcesoriów, które nie zostały zakupione u Producenta, będzie pobierana opłata ryczałtowa w wysokości 150 € netto (wg kursu NBP z dnia wystawienia faktury VAT) za udostępnienie miejsca montażowego oraz dostępu do niezbędnych w tym celu mediów.

IV. Zabezpieczenia płatności
1. Producent może uzależnić realizację Umowy od:

 • Od przydzielenia dla Odbiorcy limitu ubezpieczenia kredytu kupieckiego w firmie ubezpieczającej należności,
 • Od przedpłacenia realizowanej dostawy (płatność z góry),
 • Od opłacenia wymagalnych faktur,
 • Lub od ustanowienia odpowiedniego zabezpieczenia majątkowego.

2. Udzielenie zabezpieczenia powinno nastąpić przed datą pierwszego wydania towaru Odbiorcy. Jeżeli Odbiorca nie udzieli zabezpieczenia w tym
terminie Producent ma prawo do powstrzymania się z wydaniem Towaru.

V. Wykonanie umowy

 1. Producent, za niezwłocznym powiadomieniem Odbiorcy, zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji Umowy lub anulowania
  potwierdzenia Zamówienia w przypadku awarii, anulowania lub opóźnienia dostaw przez producenta lub poddostawcę Producenta lub innych
  nieprzewidzianych zdarzeń losowych, których Producent nie mógł przezwyciężyć, a których ponadto nie przewidział lub nie mógł przewidzieć.
 2. Producent nie ponosi także odpowiedzialności za działanie siły wyższej. Przez pojęcie siły wyższej należy rozumieć zdarzenie, którego nie można
  było przewidzieć przy zachowaniu staranności wymaganej w stosunkach kupieckich, które jest zewnętrzne do Producenta i któremu nie mógł się on
  przeciwstawić działając z należytą starannością. Zdarzeniami siły wyższej są w szczególności: strajk generalny, walki wewnętrzne w kraju lub za
  granicą, blokada przejść granicznych, portów lub innych powszechnie używanych miejsc wjazdowych lub wyjazdowych, zakazy eksportu lub importu,
  trzęsienia ziemi, powodzie, epidemie i inne zdarzenia elementarnych sił przyrody, Producent nie mógł przezwyciężyć, a których ponadto nie
  przewidział i nie mógł przewidzieć.
 3. Z uwagi na specyfikę produkcji, wagi zabudów oraz opcji dodatkowych podanych w ofercie mogą się różnić o około 7% od stanu faktycznego.
 4. Z uwagi na specyfikę produkcji, wymiary zabudów mogą się wahać w granicach +/-20mm od stanu faktycznego.
 5. Drzwi boczne kontenera o szerokości 900 mm montowane są z prawej strony patrząc od tyłu pojazdu, w odległości 1000 mm od ściany przedniej.
  Pomiar taki wykonywany jest wewnątrz kontenera.
 6. W przypadku wyboru opcji drzwi tylnych w zabudowie skrzyniowej, wysokość załadunkowa tylna zmniejsza się o 90 mm.
 7. Krata zabudowy MiniTrans w standardzie posiada min. 150 mm „rogi”.
 8. W przypadku zabudowy plandekowej, firana jednostronna ze stalowym systemem napinania plandeki montowana jest z prawej strony patrząc od
  tyłu pojazdu.
 9. Zabudowy stelażowe począwszy od długości 4900 mm wewnętrznej są wyposażone w uchwyty na pasy krzyżowe, po 2 sztuki na stronę, mocowane
  z tyłu.
 10. W przypadku firan standardowym rozwiązaniem jest burta monolityczna 400 mm na bokach oraz z tyłu zabudowy.
 11. Waga przedłużenia oraz innych elementów doposażenia, takich jak: kabina sypialna, spoiler, winda, mają wpływ na masę całkowita pojazdu i obniżają
  jego ładowność.
 12. Przy zabudowach, w których stosuje się przedłużenie ramy samochodu w celu zwiększenia powierzchni załadunkowej, ZABRANIA się montażu haka
  holowniczego. Producent całkowicie wyłącza swoją odpowiedzialność cywilno-prawną oraz odszkodowawczą, jeśli Odbiorca lub osoby trzecie
  dokonają takiego montażu.
 13. Możliwość montowania windy załadunkowej musi być każdorazowo konsultowana z Działem Rozwoju Producenta. Ustalenia takie muszą mieć formę
  pisemną.
 14. Wszelkie oprzyrządowanie, wykorzystywane do produkcji zabudowy wykonuje Producent lub inny podmiot na jego zlecenie. Koszt, termin oraz
  warunki przygotowania i wdrożenia produkcji określa oferta.
 15. W sytuacji wykonywania zabudowy prototypowej, Producent zastrzega sobie prawo do obciążenia Odbiorcy dodatkowymi kosztami związanymi
  z przygotowaniem produkcji. Koszty takie będą każdorazowo ujęte w ofercie i muszą być zaakceptowane przez Odbiorcę.

VI. Odbiór towaru

 1. Odbiorca zobowiązuje się do zbadania towaru w sposób określony w OWU oraz wg załączonej dokumentacji Zabudowy.
 2. Strony ustalają, iż koszt załadunku Towaru na środek transportu, dostawa i rozładunek jest po stronie Producenta.
 3. Strony ustalają, że Odbiorca zbada dostarczony Towar pod kątem jakościowym, a wszelkie uwagi co do jakości produktu zostaną umieszczone na
  odpowiednich dokumentach WZ lub CMR.
 4. Zamówiony Towar należy odebrać w ciągu 7 dni roboczych od daty wskazanej w Potwierdzeniu Zamówienia.
 5. Brak odbioru Towaru przez Odbiorcę w terminie określonym w ust. 3 powoduje według wyboru Producenta:
  a) naliczanie opłaty magazynowej w wysokości 1 % wartości Zamówienia za każdy dzień opóźnienia oraz obciążenie Odbiorcy ewentualnymi
  poniesionymi kosztami,
  b) odstąpienie od Umowy i obciążenie Odbiorcy wszystkimi wynikającymi z tego kosztami.
 6. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi z Producenta na Odbiorcę z chwilą wydania Towaru Odbiorcy

VII. Gwarancja

 1. Producent udziela Odbiorcy gwarancji na okres 24 miesięcy od dnia Dostawy (okres gwarancji). Po upływie tego okresu, prawo do reklamacji
  wygasa. Odpowiedzialność Producenta z tytułu rękojmi jest wyłączona, w tym wobec Odbiorców będących przedsiębiorcami prowadzącymi
  jednoosobową działalność gospodarczą.
 2. Warunkiem utrzymania gwarancji jest wykonywanie okresowych przeglądów w autoryzowanych punktach Producenta. Okresowy przeglądy muszą
  być udokumentowane w książce przeglądów.
 3. W okresie gwarancji Odbiorca ma obowiązek powiadomić Producenta o:
  a) widocznych uszkodzeniach,
  b) widocznych wadach Towarów, niezwłocznie po ich wykryciu,
  c) wadach ukrytych – w terminie 5 dni od dnia wykrycia wady i przed wykonaniem jakichkolwiek czynności ingerujących w wadliwym Towarze,
  pod rygorem utraty uprawnień z tytułu gwarancji, uprawnień odszkodowawczych (art. 471 k.c.) i formułowania jakichkolwiek innych żądań wobec
  Producenta.
 4. Zawiadomienie o wadzie Towaru powinno zostać złożone pisemnie i zwierać przynajmniej:
  a. opis wady / niezgodności;
  b. Numer zamówienia, nr VIN pojazdu na którym została zamontowana zabudowa.
  Reklamacje złożone w innej formie, będą traktowane jako niebyłe.
 5. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 7 dni od dnia doręczenia reklamacji Producenta wyłącznie w formie pisemnej. Producent może przedłużyć
  okres rozpatrywania reklamacji jeżeli niezbędne będzie przeprowadzenie dodatkowych czynności wyjaśniających, w tym w szczególności wykonanie
  badań.
 6. W przypadku uwzględnienia reklamacji Producent, wedle swego wyboru:
  a) wymieni wadliwy Towar lub jego część na wolny od wad albo,
  b) dokona naprawy uszkodzonego Towaru albo,
  c) dokona zwrotu Odbiorcy części ceny.
 7. Producent zwolniony jest od odpowiedzialności z tytułu gwarancji oraz z tytułu nienależytego wykonania Umowy w przypadku, gdy wady towaru:
  a) Spowodowane są poprzez niewłaściwe wykorzystywanie Towaru w tym w szczególności spowodowane poprzez niestosowanie się Odbiorcy
  do maksymalnej wagi ładunku lub
  b) wynikają z Dokumentacji Technicznej.
 8. Producent nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji w przypadku montażu w zakładzie Producenta urządzeń: winda, dźwig, ogrzewanie
  postojowe, agregat chłodniczy/grzewczy, spojler, kabina sypialna i inne, które nie zostały zakupione u Producenta. Jakakolwiek odpowiedzialność
  producenta, w tym odszkodowawcza jest w tym przypadku wyłączona.
 9. W przypadku zamontowania na zabudowie przez Odbiorcę lub jakąkolwiek Stronę Trzecią urządzeń, bez wiedzy i akceptacji Producenta, gwarancja
  jak również jakakolwiek odpowiedzialność odszkodowawcza Producenta jest wyłączona.
 10. W przypadku wystąpienia wad takich jak odbarwienia lub korozja na wyrobach, Producent będzie zwolniony od odpowiedzialności z tytułu gwarancji
  oraz z tytułu nienależytego wykonania Umowy w przypadku wykorzystywania Towaru przez Odbiorcę niezgodnie z zastosowaniem.

VIII. Odpowiedzialność, płatności.

 1. W przypadku opóźnienia się Odbiorcy z zapłatą ceny z jakiejkolwiek umowy dostawy łączącej strony, Producent ma prawo do powstrzymania się
  z realizacją wszystkich zawartych umów (w tym z wydaniem Towaru) do czasu zapłaty przez Odbiorcę wszelkich wymagalnych należności wraz
  z odsetkami. Jeżeli opóźnienie jakiejkolwiek płatności względem Producenta przekroczy 7 dni, Producent może w terminie 30 dni roboczych odstąpić
  od Umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za powstałą z tych przyczyn szkodę. Odstąpienie
  przez Producenta od Umowy nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec Producenta.
 2. W każdym wypadku opóźnienia Odbiorcy w zapłacie należności wynikającej z faktury VAT, Producentowi będą należne dopuszczalne prawem
  odsetki maksymalne za zaległości w płatnościach w transakcjach handlowych.
 3. Producent jest zwolniony od wszelkiej odpowiedzialności związanej z nieterminowym wydaniem Towaru, gdy przyczyną tego jest fakt, iż jego
  poddostawca nie wywiązał się z dostawy w terminie.
 4. W przypadku, gdy Odbiorca nie wywiązał się z terminowej dostawy podwozia, Producent na nowo określi termin realizacji produkcji zabudowy.
 5. Producent ponosi odpowiedzialność za opóźnienie dostawy powstałe z przyczyn zależnych od przewoźnika za pomocą którego dostarcza Towar.
 6.  Odszkodowanie za szkody wyrządzone Odbiorcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy ograniczone jest w każdym
  przypadku do wysokości wartości danej niewykonanej lub nienależycie wykonanej jednorazowo dostawy, przy czym Producent nie ponosi
  odpowiedzialności z tytułu utraconych przez Odbiorcę korzyści lub kar umownych nałożonych na Odbiorcę przez jego kontrahentów.

IX. Poufność

 1. Wszystkie informacje zawarte w Dokumentacji Technicznej objęte są tajemnicą handlową i każda ze stron zobowiązuje się do jej zachowania w
  poufności w okresie obowiązywania Umowy oraz przez okres 5 lat od jej wypowiedzenia lub rozwiązania.

X. Właściwość sądu, prawo.

 1. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny dla siedziby Producenta. Porducent może
  pozwać Odbiorcę przed sąd właściwy dla siedziby Odbiorcy.
 2. Do Umowy mają zastosowanie wyłącznie przepisy prawa polskiego.

XI. Inne postanowienia

 1. Wierzytelności Odbiorcy wobec Producenta nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek czynności prawnych (w tym przelewu na osoby trzecie) bez
  pisemnej zgody Producenta.
 2. Wyłączona jest możliwość dokonywania przez Odbiorcę jakichkolwiek potrąceń wierzytelności z wierzytelnościami przysługującymi Producentowi
  wobec Odbiorcy z tytułu współpracy handlowej.
 3. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków okazałyby się nieważne lub nieskuteczne nie będzie to miało wpływu na
  ważność i skuteczność pozostałych postanowień. W takim przypadku strony zobowiązują się przyjąć takie postanowienia, które odzwierciedlać będą
  uprzednie postanowienia w sposób skuteczny.
 4. Składając zamówienie do Producenta, Odbiorca potwierdza że zapoznał się z OGÓLNYMI WARUNKAMI UMÓW SPRZEDAŻY I DOSTAW
  Producenta, oraz że je akceptuje.
  WIDAR Sp. z o.o.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jesteśmy tu dla Was, gotowi odpowiedzieć na Wasze pytania,
wysłuchać Waszych pomysłów i odpowiedzieć na Wasze sugestie.
Czy chcecie dowiedzieć się więcej o naszych usługach,
czy może po prostu macie ochotę dopytać o detale?

Nie wahaj się - skontaktuj się z nami już teraz!
loading